Home Forums 留学教育 陪读互助 按第 2A2 阶段人数划分的小学排名(2021 年)

正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
 • 作者
  帖子
 • verlawoodfull29
  参与者
  文章数量: 87

  我们之前按 2A1 阶段的数字列出了 2021 年小学排名。

  这次,我们根据新加坡所有 181 所小学的排名,更新了排名 平均订阅率 在2A1阶段和2A2阶段。 例如,南华小学2A2期超额认购4.2倍。 本期共有11所学校超额认购,包括淡马锡小学、工商小学、如浪小学、培群小学及道南学校。

  另请注意,2A1 阶段排名前 6 的学校 没有空缺职位 2A2 阶段。

  下面的排名表中,第一个数字是2A1期的空缺。 第二个数字是申请人数。 括号内的是 平均订阅率 — 认购率高于 1 意味着学校在两个阶段都超额认购。 最后一个数字,在 大胆的,是数量 2B阶段可用名额。 与往常一样,热门学校在第 2B 阶段只有最低 20 个空缺,这是教育部规定的。 将此排名与去年的最终排名进行比较。

  排行

  1. CHIJ 圣尼古拉斯女子学校(小学部) – 0/0 (2.89) – 20
  2. 罗赛斯学校 – 0/0 (2.73) – 21
  3. 培华长老会小学 – 0/0 (2.71) – 21
  4. 南洋小学 – 0/0 (2.64) – 20
  5. 天主教高中(小学部) – 0/0 (2.62) – 20
  6. 爱同学校 – 0/0 (2.60) – 20
  7. 南华小学 – 5/21 (2.57) – 20
  8. 淡马锡小学 – 11/35 (1.99) – 20
  9. 工商小学 – 25/61 (1.52) – 20
  10. 如浪小学 – 25/36 (1.09) – 20
  11. 培群公立学校 – 31/39 (1.01) – 20
  12. 道南学校 – 27/31 (0.98) – 20
  13. 圣希尔达小学 – 30/33 (0.90) – 21
  14. 圣婴小学 – 55/66 (0.83) – 21
  15. 地平线小学 – 62/102 (0.82) – 21
  16. 南景小学 – 73/79 (0.72) – 20
  17. 边疆小学 – 82/111 (0.68) – 20
  18. 英华学校(小学) – 38/23 (0.67) – 26
  19. 亨利公园小学 – 32/18 (0.65) – 24
  20. 红卍字学校 – 19/9 (0.65) – 22
  21. 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 31/18 (0.64) – 23
  22. 卫理公会女子学校(小学) – 23/9 (0.57) – 27
  23. 榜鹅格林小学 – 92/96 (0.52) – 20
  24. 英华学校(初中) – 45/13 (0.49) – 33
  25. 北国小学 – 70/50 (0.47) – 27
  26. 新加坡华族女子小学 – 31/6 (0.43) – 31
  27. 水路小学 – 91/68 (0.37) – 25
  28. CHIJ 小学(大巴窑) – 67/20 (0.37) – 42
  29. 斯普林代尔小学 – 100/73 (0.37) – 30
  30. 韦斯特伍德小学 – 114/82 (0.36) – 24
  31. Chongfu School – 80/29 (0.35) – 34
  32. 武吉班让小学 – 86/45 (0.34) – 33
  33. 西泉小学 – 92/63 (0.34) – 25
  34. 菩提学校 – 105/34 (0.33) – 48
  35. 拉丁马斯小学 – 48/13 (0.33) – 25
  36. 榜鹅景小学 – 127/80 (0.32) – 38
  37. 圣安德鲁小学 – 82/21 (0.31) – 45
  38. 育能小学 – 39/10 (0.31) – 21
  39. Maris Stella 高中(小学部) – 104/21 (0.31) – 60
  40. 白沙小学 – 58/34 (0.30) – 28
  41. 华民小学 – 106/62 (0.30) – 31
  42. 崇正小学 – 53/31 (0.29) – 22
  43. 光华学校 – 70/19 (0.29) – 42
  44. 盛港绿色小学 – 125/68 (0.27) – 44
  45. 巴耶利峇卫理公会女子学校(小学) – 101/17 (0.26) – 56
  46. 绿洲小学 – 115/55 (0.24) – 43
  47. 圣若瑟书院初级 – 95/16 (0.24) – 59
  48. 河滨小学 – 89/42 (0.24) – 24
  49. 圣安东尼小学 – 73/19 (0.22) – 39
  50. 克明小学 – 80/32 (0.21) – 40
  51. 宏文学校 – 70/15 (0.20) – 44
  52. 新民小学 – 82/32 (0.20) – 38
  53. 海军基地小学 – 122/49 (0.20) – 48
  54. 惠灵顿小学 – 107/42 (0.20) – 50
  55. 榜鹅湾小学 – 124/48 (0.19) – 51
  56. 莱佛士女子小学 – 121/14 (0.19) – 68
  57. 伊丽莎白公主小学 – 55/10 (0.19) – 26
  58. 安佳格林小学 – 113/41 (0.18) – 48
  59. 景山小学 – 56/20 (0.18) – 37
  60. 勇敢小学 – 175/60 (0.17) – 72
  61. 南侨小学 – 106/18 (0.16) – 62
  62. 圣玛格丽特小学 – 81/11 (0.16) – 54
  63. CHIJ(加东)小学 – 98/17 (0.16) – 58
  64. 榜鹅小学 – 59/18 (0.15) – 40
  65. 裕廊小学 – 78/23 (0.15) – 41
  66. 芬维尔小学 – 160/47 (0.15) – 74
  67. 淡滨尼小学 – 103/27 (0.14) – 51
  68. 丹绒加东小学 – 82/20 (0.12) – 44
  69. 德拉萨尔学校 – 97/16 (0.12) – 59
  70. 培正学校 – 101/14 (0.12) – 61
  71. 庆正学校 – 72/14 (0.12) – 46
  72. 木麻黄小学 – 56/12 (0.12) – 38
  73. 黑格女子学校 – 92/9 (0.11) – 56
  74. 大众小学 – 89/20 (0.11) – 45
  75. 树群小学 – 71/10 (0.11) – 32
  76. 养正小学 – 67/10 (0.11) – 41
  77. 义顺小学 – 78/17 (0.11) – 48
  78. 圣加布里埃尔小学 – 77/12 (0.11) – 49
  79. CHIJ 圣母善劝 – 67/14 (0.10) – 42
  80. 裕廊西小学 – 67/13 (0.10) – 45
  81. 蔡厝港小学 – 109/21 (0.10) – 55
  82. 弥陀学校 – 133/18 (0.09) – 72
  83. 富华小学 – 92/17 (0.09) – 54
  84. 金钟小学 – 87/16 (0.09) – 50
  85. 国全长老会小学 – 109/11 (0.09) – 58
  86. 创新小学 – 52/9 (0.09) – 42
  87. 皇后镇小学 – 107/17 (0.08) – 60
  88. CHIJ 圣诞圣母 – 146/23 (0.08) – 78
  89. 克兰芝小学 – 110/17 (0.08) – 63
  90. 埃利亚斯公园小学 – 69/10 (0.07) – 44
  91. 凤山小学 – 70/10 (0.07) – 41
  92. 弗恩格林小学 – 120/16 (0.07) – 48
  93. 北维斯塔小学 – 157/22 (0.07) – 73
  94. 直落古楼小学 – 79/9 (0.07) – 48
  95. 后港小学 – 89/12 (0.07) – 58
  96. 培英小学 – 104/14 (0.07) – 63
  97. 嘉诺撒天主教小学 – 72/5 (0.07) – 53
  98. 兀兰小学 – 76/10 (0.07) – 41
  99. 芽笼卫理公会学校(小学) – 133/8 (0.07) – 76
  100. 河谷小学 – 79/10 (0.06) – 37
  101. 启华小学 – 120/14 (0.06) – 69
  102. 康科德小学 – 106/13 (0.06) – 61
  103. 裕民小学 – 82/10 (0.06) – 51
  104. 安德森小学 – 83/9 (0.06) – 37
  105. 德义小学 – 93/11 (0.06) – 59
  106. 义安小学 – 112/10 (0.05) – 61
  107. 亚历山德拉小学 – 66/7 (0.05) – 48
  108. 汤斯维尔小学 – 108/10 (0.05) – 67
  109. 圣士提反学校 – 149/11 (0.05) – 86
  110. 河谷小学 – 108/10 (0.05) – 65
  111. 格林里奇小学 – 123/11 (0.04) – 73
  112. 西山小学 – 90/8 (0.04) – 56
  113. 布兰雅高地小学 – 91/7 (0.04) – 61
  114. 白沙小学 – 57/5 (0.04) – 43
  115. CHIJ(凯洛克) – 117/10 (0.04) – 71
  116. 长青小学 – 86/7 (0.04) – 56
  117. 三巴旺小学 – 74/6 (0.04) – 52
  118. 诺索克斯小学 – 112/9 (0.04) – 70
  119. 蒙特福特小学 – 118/7 (0.04) – 76
  120. 花拉公园小学 – 132/10 (0.04) – 79
  121. 北景小学 – 121/8 (0.04) – 73
  122. 介民小学 – 116/8 (0.03) – 66
  123. 歌剧院小学 – 88/6 (0.03) – 56
  124. 马西岭小学 – 107/7 (0.03) – 67
  125. Changkat 小学 – 124/8 (0.03) – 75
  126. 法团小学 – 157/9 (0.03) – 93
  127. 棕榈景小学 – 144/9 (0.03) – 87
  128. 富春小学 – 97/6 (0.03) – 62
  129. 伍德格罗夫小学 – 65/2 (0.03) – 47
  130. CHIJ 圣母和平女王 – 99/5 (0.03) – 64
  131. 西景小学 – 102/6 (0.03) – 68
  132. 武吉知马小学 – 106/5 (0.03) – 71
  133. 俊源小学 – 125/7 (0.03) – 54
  134. 淡滨尼北小学 – 126/7 (0.03) – 78
  135. 德惠小学 – 144/8 (0.03) – 88
  136. 金文泰小学 – 146/8 (0.03) – 80
  137. 埃奇菲尔德小学 – 100/5 (0.03) – 67
  138. 嘉诺撒圣安多尼小学 – 141/6 (0.02) – 86
  139. 雪松小学 – 164/8 (0.02) – 97
  140. 西格罗夫小学 – 126/6 (0.02) – 78
  141. 康帕斯维尔小学 – 109/5 (0.02) – 68
  142. 公园景观小学 – 88/4 (0.02) – 59
  143. 中华小学 – 110/5 (0.02) – 72
  144. 五月花小学 – 103/4 (0.02) – 66
  145. 玛丽蒙特修道院学校 – 155/5 (0.02) – 95
  146. 艾哈迈德·易卜拉欣小学 – 130/5 (0.02) – 82
  147. 明地迷亚小学 – 141/5 (0.02) – 87
  148. 勿洛格林小学 – 177/6 (0.02) – 102
  149. 格林伍德小学 – 119/4 (0.02) – 74
  150. 裕华小学 – 150/5 (0.02) – 88
  151. 第一大巴窑小学 – 152/5 (0.02) – 91
  152. 培童小学 – 183/1 (0.02) – 94
  153. 兴南小学 – 188/6 (0.02) – 103
  154. 悦椿小学 – 162/5 (0.02) – 97
  155. 湖滨小学 – 99/2 (0.02) – 53
  156. 堪培拉小学 – 114/2 (0.01) – 69
  157. 子午线小学 – 115/3 (0.01) – 76
  158. 新城小学 – 193/5 (0.01) – 113
  159. 奋进小学 – 126/3 (0.01) – 80
  160. 灯塔小学 – 129/3 (0.01) – 80
  161. 彰德小学 – 87/1 (0.01) – 56
  162. 北泉小学 – 132/2 (0.01) – 83
  163. 文礼花园小学 – 139/2 (0.01) – 87
  164. 油池小学 – 127/0 (0.00) – 79
  165. 甘永成小学 – 130/1 (0.00) – 83
  166. 军营小学 – 140/1 (0.00) – 89
  167. 莲花小学 – 149/1 (0.00) – 87
  168. 莫桥小学 – 152/0 (0.00) – 91
  169. 武吉景小学 – 137/0 (0.00) – 83
  170. 大麦小学 – 167/0 (0.00) – 99
  171. 东泉小学 – 103/0 (0.00) – 72
  172. 格林代尔小学 – 181/0 (0.00) – 110
  173. 北岸小学 – 194/0 (0.00) – 117
  174. 启发小学 – 139/0 (0.00) – 63
  175. 盛康小学 – 168/0 (0.00) – 99
  176. 思灵小学 – 72/0 (0.00) – 52
  177. 团结小学 – 123/0 (0.00) – 77
  178. 兀兰环小学 – 120/0 (0.00) – 73
  179. 兴华小学 – 157/0 (0.00) – 93
  180. 杨厝港小学 – 114/0 (0.00) – 77
  181. 正华小学 – 122/0 (0.00) – 63  需要看照片,请与我手机或者微信联系:Alfred Wang:+65 8013 1913

正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
 • 哎呀,回复话题必需登录。