Home Forums 留学教育 陪读互助 2016 年最佳小学

正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
 • 作者
  帖子
 • verlawoodfull29
  参与者
  文章数量: 87

  2016年P1报名已经开始。 教育部公布了第一阶段、第二阶段A(1)、第二阶段A(2)和第二阶段注册后的学校空缺的一些统计数据。 (请参阅 PDF 打印输出。)

  在这篇文章中,我们向您展示 2 个排名。 第一个不太科学,是基于学校 2B 阶段的超额认购情况。

  第二个排名是根据第 2B 阶段之前的名额数量进行排名,我们认为这可以很好地体现每所学校的受欢迎程度。

  以下是15个 最好的 超额认购的小学,按超额认购程度排名:

  1. 英华学校(初中) – 29
  2. Chij Primary (大巴窑) – 18
  3. 圣若瑟书院少年 – 16
  4. 卫理公会女子学校(小学) – 16
  5. 培华长老会小学 – 14
  6. 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 11
  7. 圣安德鲁小学 – 10
  8. 南洋小学 – 6
  9. 英华学校(小学) – 6
  10. 天主教高中 – 6
  11. 马里斯斯特拉高中 – 5
  12. Chij 圣尼古拉斯女子学校 – 5
  13. 道南学校 – 3
  14. 圣希尔达小学 – 2
  15. 爱同学校 – 1

  以下是所有190所小学按截至第2B阶段(含)的学额排名。 括号中是余额空缺百分比、余额空缺和总空缺的数字。 余额空置率低于 20% 的学校(第 2C 阶段和第 3 阶段的剩余名额)以粗体突出显示。

  1. 南洋小学 – 370 (5.1%, 20/390)
  2. 道南学校 – 315 (12.5%, 45/360)
  3. 爱同学校 – 295 (10.6%, 35/330)
  4. 亨利公园小学 – 276 (8.0%, 24/300)
  5. 培群公立学校 – 274 (23.9%, 86/360)
  6. 费尔菲尔德卫理公会学校(小学) – 247 (8.5%, 23/270)
  7. 如浪小学 – 242 (10.4%, 28/270)
  8. 培华长老会小学 – 238 (11.9%, 32/270)
  9. 菩提学校 – 237 (28.2%, 93/330)
  10. 罗赛斯学校 – 235 (21.7%, 65/300)
  11. 南侨小学 – 227 (24.3%, 73/300)
  12. 英华学校(初中) – 221 (18.1%, 49/270)
  13. 英华学校(小学) – 220 (8.3%, 20/240)
  14. 圣希尔达小学 – 220 (18.5%, 50/270)
  15. 天主教高中 – 218 (9.2%, 22/240)
  16. 光华学校 – 218 (19.3%, 52/270)
  17. Chongfu School – 217 (27.7%, 83/300)
  18. 马里斯斯特拉高中 – 212 (21.5%, 58/270)
  19. 南华小学 – 200 (16.7%, 40/240)
  20. 南景小学 – 199 (26.3%, 71/270)
  21. 圣婴小学 – 190 (29.6%, 80/270)
  22. 弥陀学校 – 190 (36.7%, 110/300)
  23. 北国小学 – 184 (23.3%, 56/240)
  24. Chij 圣尼古拉斯女子学校 – 183 (12.9%, 27/210)
  25. 圣安德鲁小学 – 183 (23.8%, 57/240)
  26. 圣约瑟夫学院初级 – 182 (24.2%, 58/240)
  27. 淡马锡小学 – 173 (27.9%, 67/240)
  28. 红卍字学校 – 168 (30.0%, 72/240)
  29. 莱佛士女子小学 – 168 (37.8%, 102/270)
  30. 卫理公会女子学校(小学) – 167 (20.5%, 43/210)
  31. 巴耶利峇卫理公会女子学校(小学) – 166 (38.5%, 104/270)
  32. Chij小学(大巴窑) – 165 (21.4%, 45/210)
  33. 拉丁马斯小学 – 161 (32.9%, 79/240)
  34. 工商小学 – 155 (26.2%, 55/210)
  35. 河谷小学 – 154 (35.8%, 86/240)
  36. 义安小学 – 152 (36.7%, 88/240)
  37. 新加坡华族女子小学 – 150 (25.0%, 50/200)
  38. 堪培拉小学 – 150 (28.6%, 60/210)
  39. 武吉班让小学 – 149 (37.9%, 91/240)
  40. 国全长老会小学 – 149 (37.9%, 91/240)
  41. 圣安东尼小学 – 149 (37.9%, 91/240)
  42. 圣母圣诞 – 142 (40.8%, 98/240)
  43. 安德森小学 – 139 (33.8%, 71/210)
  44. 培正学校 – 139 (42.1%, 101/240)
  45. 树群小学 – 135 (43.8%, 105/240)
  46. 德拉萨尔学校 – 135 (50.0%, 135/270)
  47. 宏文学校 – 134 (36.2%, 76/210)
  48. 蔡厝港小学 – 130 (38.1%, 80/210)
  49. 地平线小学 – 129 (38.6%, 81/210)
  50. 育能小学 – 128 (28.9%, 52/180)
  51. 裕廊小学 – 126 (47.5%, 114/240)
  52. 西格罗夫小学 – 125 (47.9%, 115/240)
  53. 启发小学 – 123 (41.4%, 87/210)
  54. 伊丽莎白公主小学 – 122 (41.9%, 88/210)
  55. 金钟小学 – 121 (42.4%, 89/210)
  56. Chij(加东)小学 – 121 (42.4%, 89/210)
  57. 康帕斯韦尔小学 – 121 (49.6%, 119/240)
  58. 兀兰小学 – 120 (42.9%, 90/210)
  59. 新民小学 – 120 (42.9%, 90/210)
  60. 丹绒加东小学 – 120 (50.0%, 120/240)
  61. 兴南小学 – 119 (43.3%, 91/210)
  62. 芽笼卫理公会学校(小学) – 118 (56.3%, 152/270)
  63. 崇正小学 – 116 (35.6%, 64/180)
  64. Rivervale 小学 – 116 (51.7%, 124/240)
  65. 克明小学 – 115 (45.2%, 95/210)
  66. 德义小学 – 114 (45.7%, 96/210)
  67. 淡滨尼小学 – 113 (37.2%, 67/180)
  68. 白沙小学 – 111 (38.3%, 69/180)
  69. 圣玛格丽特小学 – 110 (47.6%, 100/210)
  70. 前沿小学 – 110 (54.2%, 130/240)
  71. 裕廊西小学 – 110 (54.2%, 130/240)
  72. 凤山小学 – 109 (48.1%, 101/210)
  73. 埃奇菲尔德小学 – 109 (54.6%, 131/240)
  74. 后港小学 – 108 (48.6%, 102/210)
  75. 富春小学 – 107 (40.6%, 73/180)
  76. 盛港绿色小学 – 107 (55.4%, 133/240)
  77. 油池小学 – 105 (50.0%, 105/210)
  78. 金文泰小学 – 105 (56.3%, 135/240)
  79. 湖滨小学 – 105 (56.3%, 135/240)
  80. 富华小学 – 104 (50.5%, 106/210)
  81. 培童小学 – 104 (50.5%, 106/210)
  82. 庆正学校 – 104 (56.7%, 136/240)
  83. 榜鹅景观小学 – 102 (57.5%, 138/240)
  84. 白沙小学 – 101 (43.9%, 79/180)
  85. 兀兰环小学 – 100 (52.4%, 110/210)
  86. 正华小学 – 100 (52.4%, 110/210)
  87. 奋进小学 – 99 (52.9%, 111/210)
  88. 圣士提反学校 – 99 (52.9%, 111/210)
  89. 义顺小学 – 98 (53.3%, 112/210)
  90. 养正小学 – 97 (46.1%, 83/180)
  91. 团结小学 – 97 (53.8%, 113/210)
  92. 伍德格罗夫小学 – 97 (53.8%, 113/210)
  93. 长青小学 – 96 (54.3%, 114/210)
  94. 格林里奇小学 – 95 (60.4%, 145/240)
  95. 俊源小学 – 93 (55.7%, 117/210)
  96. 盛港小学 – 93 (61.3%, 147/240)
  97. 彰德小学 – 93 (61.3%, 147/240)
  98. 黑格女子学校 – 92 (48.9%, 88/180)
  99. 创新小学 – 92 (56.2%, 118/210)
  100. 玛丽蒙特修道院学校 – 92 (56.2%, 118/210)
  101. 灯塔小学 – 90 (57.1%, 120/210)
  102. 法团小学 – 89 (57.6%, 121/210)
  103. 韦斯特伍德小学 – 88 (63.3%, 152/240)
  104. 皇后镇小学 – 87 (63.8%, 153/240)
  105. 榜鹅绿色小学 – 86 (64.2%, 154/240)
  106. 棕榈景小学 – 84 (65.0%, 156/240)
  107. 北维斯塔小学 – 83 (65.4%, 157/240)
  108. 华民小学 – 82 (54.4%, 98/180)
  109. Chij (凯洛克) – 82 (59.0%, 118/200)
  110. 河滨小学 – 82 (61.0%, 128/210)
  111. 歌剧院小学 – 81 (55.0%, 99/180)
  112. 直落古楼小学 – 81 (55.0%, 99/180)
  113. 格林伍德小学 – 81 (61.4%, 129/210)
  114. 惠灵顿小学 – 81 (61.4%, 129/210)
  115. 启华小学 – 80 (61.9%, 130/210)
  116. 芬维尔小学 – 80 (66.7%, 160/240)
  117. 格林代尔小学 – 79 (67.1%, 161/240)
  118. 新城小学 – 79 (67.1%, 161/240)
  119. 介民小学 – 78 (56.7%, 102/180)
  120. 亚历山德拉小学 – 78 (62.9%, 132/210)
  121. 甘永成小学 – 78 (62.9%, 132/210)
  122. 榜鹅小学 – 78 (62.9%, 132/210)
  123. 北景小学 – 77 (57.2%, 103/180)
  124. 斯普林代尔小学 – 77 (67.9%, 163/240)
  125. 军营小学 – 76 (63.8%, 134/210)
  126. 嘉诺撒圣安多尼小学 – 75 (64.3%, 135/210)
  127. 勿洛青小学 – 74 (64.8%, 136/210)
  128. 圣母善劝 – 72 (52.0%, 78/150)
  129. 安佳格林小学 – 72 (70.0%, 168/240)
  130. 协和小学 – 71 (66.2%, 139/210)
  131. 西泉小学 – 71 (70.4%, 169/240)
  132. Chij 和平女王 – 69 (61.7%, 111/180)
  133. 埃利亚斯公园小学 – 69 (61.7%, 111/180)
  134. 培英小学 – 69 (61.7%, 111/180)
  135. 文礼花园小学 – 69 (67.1%, 141/210)
  136. 圣盖博小学 – 68 (54.7%, 82/150)
  137. 武吉景小学 – 66 名 (63.3%, 114/180)
  138. 东泉小学 – 66 名 (63.3%, 114/180)
  139. 先锋小学 – 66 名 (68.6%, 144/210)
  140. 木麻黄小学 – 65 (56.7%, 85/150)
  141. 淡滨尼北小学 – 65 (63.9%, 115/180)
  142. 裕华小学 – 64 (64.4%, 116/180)
  143. 五月花小学 – 63 (65.0%, 117/180)
  144. 西山小学 – 63 (65.0%, 117/180)
  145. 北泉小学 – 63 (73.8%, 177/240)
  146. Changkat 小学 – 61 (59.3%, 89/150)
  147. 径山小学 – 61 (59.3%, 89/150)
  148. 明地迷亚小学 – 61 (66.1%, 119/180)
  149. 三巴旺小学 – 61 (66.1%, 119/180)
  150. 艾哈迈德易卜拉欣小学 – 60 (66.7%, 120/180)
  151. 茂桥小学 – 60 (66.7%, 120/180)
  152. 思灵小学 – 60 (66.7%, 120/180)
  153. 大众小学 – 58 (61.3%, 92/150)
  154. 裕民小学 – 57 (62.0%, 93/150)
  155. 公园景观小学 – 54 (64.0%, 96/150)
  156. 杨厝港小学 – 54 (70.0%, 126/180)
  157. 子午线小学 – 52 (56.7%, 68/120)
  158. 中华小学 – 51 (66.0%, 99/150)
  159. 武吉知马小学 – 49 (72.8%, 131/180)
  160. 莲花小学 – 47 (68.7%, 103/150)
  161. 兴华小学 – 47 (68.7%, 103/150)
  162. 马西岭小学 – 47 (73.9%, 133/180)
  163. 雪松小学 – 45 (62.5%, 75/120)
  164. 海军基地小学 – 45 (75.0%, 135/180)
  165. 汤斯维尔小学 – 45 (75.0%, 135/180)
  166. 德惠小学 – 44 (75.6%, 136/180)
  167. 友诺士小学 – 40 (73.3%, 110/150)
  168. 斯坦福小学 – 37 (75.3%, 113/150)
  169. 珊瑚小学 – 36 (60.0%, 54/90)
  170. 洛阳小学 – 36 (70.0%, 84/120)
  171. 克兰芝小学 – 36 (76.0%, 114/150)
  172. 诺斯奥克斯小学 – 36 (76.0%, 114/150)
  173. 第一大巴窑小学 – 35 (80.6%, 145/180)
  174. 西景小学 – 34 (77.3%, 116/150)
  175. 光阳小学 – 33 (78.0%, 117/150)
  176. 大麦小学 – 32 (73.3%, 88/120)
  177. 花拉公园小学 – 31 (74.2%, 89/120)
  178. Angsana 小学 – 30 (75.0%, 90/120)
  179. 聚英小学 – 29 (80.7%, 121/150)
  180. 麦克弗森小学 – 29 (80.7%, 121/150)
  181. 东海岸小学 – 28 (76.7%, 92/120)
  182. 蒙特福特小学 – 28 (76.7%, 92/120)
  183. 大桥小学 – 26 (71.1%, 64/90)
  184. 布兰雅高地小学 – 25 (79.2%, 95/120)
  185. 东景小学 – 23 (74.4%, 67/90)
  186. 绿洲小学 – 23 (90.4%, 217/240)
  187. 马里士他山小学 – 22 (85.3%, 128/150)
  188. 嘉诺撒修院小学 – 21 (82.5%, 99/120)
  189. 水路小学 – 10 (95.8%, 230/240)
  190. 榜鹅湾小学 – 7 (97.1%, 233/240)

  看看去年的排名。

  要查看更多此类帖子,请点赞我们的 Facebook 页面:  需要看照片,请与我手机或者微信联系:Alfred Wang:+65 8013 1913

正在查看 1 个帖子:1-1 (共 1 个帖子)
 • 哎呀,回复话题必需登录。